Uslovi poslovanja

Uvod

Za vrijeme korišćenja EE web shop-a, primjenjuju se ovdje navedeni uslovi korišćenja u skladu sa važećim propisima Bosne i Hercegovine. EE web shop zadržava pravo promjene sadržaja Uslova korišćenja EE web shop-a (dalje u tekstu Uslovi) bez prethodne najave i obavještenja prema korisnicima. Promjene stupaju na snagu objavom na EE web shop-u i kao takve se odnose na sve dosadašnje i buduće korisnike. Cijenu usluge dostave tj. preuzimanja pošiljaka određuje prodavac.

Opšte odredbe 

U skladu sa važećim propisima EE web shop obavještava:

• da se kupovina preko EE web shop-a smatra prodajom na daljinu

• da je prodajna cijena robe naznačena uz svaki artikl, te je odgovornost svakog prodavača pojedinačno

• da se kupljena roba isporučuje u roku od 5 dana putem EuroExpress brze pošte, na način kako je to definisano posebnim Uslovima

• da potrošač robu koju kupuje putem EE web shop-a može platiti pouzećem gotovinski u trenutku isporuke

• da kupac prilikom kupovine na EE web shop-u pritiskom na „Završi narudzbu“ preuzima obavezu plaćanja naručene robe

• kupac može izvršiti narudžbu bez potrebne registracije

Opis usluge

EE web shop je virtuelni oglasni prostor, na kojem korisnici istoga mogu otvoriti svoje naloge (dalje u tekstu Prodavnice) te u svoje ime i za svoj račun nude prodaju, iznajmljivanje, pružanje usluga i/ili potražnju usluga i/ili proizvoda, sa posebnom napomenom da su svi korisnici sami odgovorni za istinitost, tačnost, vjerodostojnost, kao i uopšteno zakonitost objavljenog oglasa. 

EE web shop ne naplaćuje naknadu za postavljanje oglasa na virtuelnom oglasnom prostoru obrazloženom u prethodnom stavu, niti to čini u vidu provizije po izvršenoj prodaji proizvoda ili usluge iz oglasa. Jedini uslov za korišćenje ovog oglasnog prostora je da dostavu kupljenih proizvoda vrši EuroExpress brza pošta po dogovorenim i definisanim cijenama.

Korisnicima-Prodavnicama na EE web shop-a se pruža besplatna promocija njihovih prodavnica kroz samu promociju i reklamiranje EE web shop-a. Promocija i sponzorisanje pojedinih prodavnica ne podrazumijevaju da je EE web shop na bilo koji način oglašivačima prepustio pravo uticaja na uređenje i izgled stranice. 

EE web shop je vlasnik virtualnog prostora www.eeshop.ba i u tom smislu samostalno odlučuje o načinu oglašavanja svakog pojedinog korisnika. 

Shodno prethodno navedenom, obavještavaju se korisnici, posjetioci i sva treća lica, da EE web shop ne nudi prodaju, zamjenu i /ili iznajmljivanje ili neku uslugu iz oglasa koji su objavljeni na stranici, već to čine isključivo i samo registrovani korisnici EE web shop-a.

Korišćenje i zaštita podataka

Korisnici EE web shop-a su dužni da koriste tačne i precizne podatke na svom profilu, artiklu ili nekom drugom dijelu stranice. EE web shop čini sve kako bi zaštitio privatnost ličnih podataka (ime i prezime, e-mail, broj telefona, itd.) registrovanih korisnika u skladu sa važećim propisima te će biti korišteni samo u svrhu spajanja kupca i prodavača, kao i članova međusobno. 

U svrhu oglašavanja na EE web shop-u, korisnik se obavezuje registrovati, te tom prilikom popuniti svoje lične podatke, kao i podatke za kontakt. Korisnik je odgovoran i garantuje za istinitost i tačnost popunjenih podataka. 

Svaki korisnik registracijom na EE web shop-u daje saglasnost na predmetna pravila i uslove korišćenja, te istovremeno izričito i neopozivo izjavljuje da je saglasan da popunjeni lični podaci u postupku registracije iz prethodnog stava budu uneseni u zbirku ličnih podataka koju vodi EE web shop, te istovremeno dopušta i obradu navedenih ličnih podataka u svrhu djelovanja sistema za slanje elektronske pošte, dok se EE web shop obavezuje da će dostavljene lične podatke koristiti samo za svrhu za koju su dobijeni. 

EE web shop garantuje da podatke korisnika ne otkriva trećim licima, osim u slučajevima u skladu sa važećim propisima naše zemlje i ratificiranim međunarodnim aktima. 

EE web shop garantuje da ne obrađuje podatke korisnika za bilo kakve komercijalne svrhe, a jedina obrada podataka koja je dozvoljena je za potrebe poboljšanja funkcionisanja stranice, s ciljem njenog unaprijeđenja, kao i s ciljem lakše upotrebe od strane svakog pojedinog korisnika. 

U skladu sa važećim propisima o zaštiti ličnih podataka, prikupljeni lični podaci u postupku registracije korisnika čuvaju se u zbirci ličnih podataka koju vodi društvo EuroExpress brza pošta, kao izdavač EE web shop-a, koje se obavezuje da čuva privatnost svojih korisnika i sve njihove podatke. Lične podatke korisnika EE web shop-a ovlašten je proslijediti trećim licima samo ukoliko postoji zahtjev i/ili nalog nadležnog organa i/ili je takvo prosljeđivanje propisano zakonom i/ili je zahtjevano od strane vlasnika podataka izričitim pismenim prethodnim zahtjevom.

Svaki korisnik EE web shop-a ima pravo podnijeti zahtjev da se njegovi lični podaci obrišu odmah nakon podnošenja zahtjeva. 

Korisnik takođe ima pravo zahtijevati da mu se dostave lični podaci koji su sakupljeni. 

EE web shop ne preuzima odgovornost ukoliko korisnik sam otkrije svoje podatke trećim licima, davanjem korisničkog imena i šifre ili im te podatke učini dostupnim da drugi način. 

Korišćenjem EE web shop-a ste saglasni da podaci/informacije (ne odnosi se na lične podatke korisnika) koje ste predali budu dostupni na uvid svima koji su za iste zainteresovani, u skladu s ovim Uslovima. Registrovani korisnik EE web shop-a pristaje da se njegova mejl adresa ili broj telefona upotrijebi u svrhu slanja obavijesti o statusu objavljenog oglasa u svrhu slanja ostalih vrsta obavijesti vezanih uz oglas.

Korišćenjem EE web shop-a ste saglasni da primate promotivne i/ili druge obavijesti putem mejla, SMS i/ili drugih sredstava komunikacije koji su navedeni na Vašem korisničkom nalogu.

Posebni uslovi korišćenja i ukidanje naloga

Svaki registrovani korisnik EE web shop-a garantuje da su proizvodi koji se nude u njegovoj Prodavnici ispravni, kvalitetni i da odgovaraju navedenom tekstualnom opisu i vizualnom prikazu.

Svaki registrovani korisnik EE web shop-a koji otvori svoju prodavnicu u okviru oglasnog prostora (dalje u tekstu prodavac) snosi odgovornost za ispravnost i kvalitet ponuđenih proizvoda u okviru svoje prodavnice, te će od strane kupaca biti ocjenjen prilikom svake kupovine.

Prodavac je dužan kupcu obezbjediti zamjenu kupljene robe u roku od 15 dana, te će odgovarati na reklamacije dostavljene robe.

Ukoliko prodavac u određenom roku dobije veći broj negativnih recenzija EE web shop zadržava pravo gašenja njegovog profila.

EE web shop zadržava pravo da iz dalje upotrebe isključi onog korisnika koji zloupotrebljava objavljene podatke ili na bilo koji način neovlašteno koristi EE web shop, a posebno u smislu: 

• izrada ili korišćenje duplih profila (uz izuzetke profila odobrenih od strane EE web shop administracije)

• izazivanja širenja rasne, nacionalne ili vjerske mržnje

• predstavljanja ili objave oglasa pod lažnim, nepostojećim, tuđim i/ili na bilo koji
način netačnim podacima, posebno se odnoseći na podatke o lokaciji, IP adresama, brojem telefona i mejl adresom

• neovlaštenog predstavljanja u ime EE web shop administracije i zaposlenih

• nepoštivanja drugih obavještenja, pravila, upozorenja i ograničenja

• korišćenja jednog ili više duplih profila za prijavu zloupotrebe artikala

EE web shop uz isključenje takvog korisnika, može zahtijevati naknadu za nastalu štetu i/ili izgubljenu dobit.

Zaštita autorskih prava

Podaci na EE web shop-u su zaštićeni u skladu sa važećim propisima u Bosni i Hercegovini. Autorska prava se odnose na tekstove, njihovo oblikovanje, grafičke sadržaje i druge slikovne prikaze. 

Shodno prethodnom stavu dizajn EE web shop-a, kao i oznake EE web shop i svi ostali tekstovi i navodi su proizvod individualne duhovne tvorevine, te će se svako neovlašteno kopiranje, upotreba i drugi oblici umnožavanja istog ili sličnog dizajna, tekstova, pečata itd., smatrati povredom prava intelektualne svojine, odnosno povredom autorskih prava. 

Odredba prethodnog stava se ne odnosi na tekstove pojedinačnih prodavnica.

Podaci se mogu koristiti samo na način predviđen ovim Uslovima. Korišćenjem podataka u druge svrhe, kao i kopiranjem, prepisom, distribucijom podataka, bez odobrenja, postupate suprotno u skladu sa važećim propisima u BiH, te podliježete sankcijama.

Odgovornost

EE web shop se do zakonom dopuštene odgovornosti, izuzima od bilo kakve štete, gubitka ili povrede koji mogu nastati direktno ili posredno zbog: 

• korišćenja EE web shop-a 

• informacija na EE web shop-u

• postupaka koji su poduzeti ili nisu poduzeti u vezi s informacijama na EE web shop-u

• postupaka korisnika EE web shop-a

• upotrebe, nemogućnosti upotrebe ili zloupotrebe bilo koje od gore navedenih stranica 

• korišćenja drugih internet stranica na kojim je sadržaj neovlašteno predstavljen u ime EE web shop-a

• korišćenja stranica koje nisu pod domenom www.eewebshop.ba, a gdje je sadržaj neovlašteno predstavljen u ime EE web shop-a, kopirajući domen vizuelno, ili u bilo kojem drugom smislu.

Prodavnica na EE web shop-u

Postupak registracije na EE web shop-u je detaljno opisan u Uputstvu za otvaranje naloga. Registrovani korisnik je isključivo odgovoran za sadržaj, proizvod i usluge koje nudi u svojoj prodavnici, te je saglasan sa posebnim uslovima kvaliteta i ispravnosti istih. EE web shop ulaže sve napore kako bi svojim korisnicima ponudio kvalitetnu uslugu radi čega zadržava pravo da uređuje, izmjenjuje, obriše ili uopšte ne odobri otvaranje prodavnice i sadržaja za koje smatra da nisu odgovarajući za EE web shop posebno u sljedećim slučajevima: 

• ako se radi o duplom oglasu (identičan oglas objavljen više puta, oglašavanje istog proizvoda ili usluge samo pod izmijenjenim uslovima...)

• kada je proizvod, opis i/ili cijena u oglasu neispravna i/ili nepotpuna 

• kada se proizvod i/ili oglašivač u opisu proizvoda poziva na sličnost sa autentičnim i/ili originalnim proizvodom, i to naročito, ali ne ograničavajući se na navode: „replika“, “imitacija“ ili sl.

• kada proizvod i/ili oglašivač krše autorska prava i/ili druga prava intelektualnog vlasništva 

• kada proizvod može uzrokovati štetu i/ili na bilo koji način prekršiti prava intelektualnog vlasništva nekog drugog 

• kada proizvod i/ili sadržaj oglasa sadrži diskriminirajuće aspekte ili u skladu sa važećim propisima nedopuštene i zabranjene materijale

• kada jedan oglas sadrži više proizvoda ili usluga

• kada je oglas u bilo kojem smislu uvredljive prirode 

• kada je artikal sumnjiv u smislu oglašavanja ukradene ili ilegalne robe 

• kada oglas na bilo koji način narušava kvalitetu sadržaja EE web shop-a

• kada proizvod i/ili sadržaj oglasa nije u posjedu ili vlasništvu oglašivača 

• kada se oglašavaju ukradeni predmeti ili ukradeni digitalni sadržaji, pojedini lijekovi, duhanski proizvodi čija je prodaja i reklamiranje regulisano u skladu sa važećim propisima, lični dokumenti, ljudski organi, recepti za lijekove, pornografija čija prodaja nije u skladu sa važećim propisima

• oružje i municija, osim onog oružja i municije koji služe, između ostalog, za bavljenje sportom (vazdušno oružje, municija za vazdušno oružje,…) 

• kada se oglašava prodaja predmeta čijom se prodajom krše autorska prava, a koji u opisu proizvoda sadrže navode koji upućuju da se radi o ilegalnim kopijama software-a,
filmova, muzike i ostalih autorskih uradaka

• kada se oglašava prodaja i/ili zamjena ili drugi oblik distribucije u skladu sa važećim propisima zaštićenih životinja, artikli sa slikama osoba, nedozvoljeni narkotici, nedozvoljena oprema za praćenje ljudi ili imovine, nedozvoljena oprema za prisluškivanje, ili ostali predmeti čija prodaja predstavlja kršenje zakonskih propisa Bosne i Hercegovine.

Oglašivač je saglasan: 

• da otvaranjem prodavnice na EE web shop-u on stupa u svojstvo ponuđača proizvoda u skladu sa važećim propisima, te da samim tim samostalno odgovara za bitne elemente u pogledu predmeta i cijene proizvoda čija se distribucija nudi

• da postavljanjem oglasa potvrđuje i odgovara za istinitost, vjerodostojnost podataka i navoda iz opisa proizvoda ili usluge, te da samim time snosi svu odgovornost, kako krivičnu, tako i građansku zbog davanja lažnih podataka, odnosno oglašavanja proizvoda i/ili usluga suprotno pozitivnim propisima Bosne i Hercegovine

• da postavljanjem oglasa odgovara za tačnost i istinitost opisa proizvoda i usluga, kao i stanja u kojem se isti nalazi, te da je shodno tome isti isključivo i samostalno dgovoran za pravne i materijalne nedostatke

• da će potpuno poštivati sve odluke EE web shop-a

• da postavljanjem prodavnice potvrđuje posjedovanje potrebne licence, prava, saglasnosti i/ili dozvole za oglašavanje i objavu istog

• da se na oglasnom prostoru jednog oglašivača može pojaviti jedna ili više reklama drugog oglašivača ili drugih kompanija koji također vrši reklamiranje ukoliko je način reklamiranja kompatibilan tehničkom izgledu stranice i uz prikaz oglasa prvog oglašivača u cijelosti

Ponašanje suprotno odredbama ovih uslova se smatra kršenjem Uslova korišćenja EE web shop-a, te EE web shop zadržava pravo da upozori i privremeno ili trajno, isključi oglašivača, odnosno korisnika, bez prethodnog obavještenja i obrazloženja.

Prigovori trećih lica

Obavještavaju se treća lica, korisnici i posjetioci EE web shop-a da shodno gornjim uslovima i obrazloženjima, u skladu sa važećim propisima EE web shop ne snosi odgovornost za informacije unesene od strane korisnika, a kojima EE web shop samo osigurava pristup. 

Svi eventualni zahtjevi trećih lica se mogu dostaviti na korisničku mejl adresu te se EE web shop obavezuje da će u što kraćem vremenskom periodu odgovoriti na svaki pojedinačni podneseni zahtjev. 

Sudska nadležnost

Za sve zahtjeve i sporove koji bi mogli proizaći iz korišćenja EE web shop-a je nadležan sud u Banjaluci. 

Vlasnici EE web shop-a zadržavaju pravo izmjene sadržaja bez prethodne najave.

Korišćenjem, registracijom ili posjećivanjem EE web shop-a korisnik/posjetilac potvrđuje da je upoznat s Uslovima korišćenja i da iste u cijelosti razumije i prihvata.